ติดตั้ง Apache

จาก NakhonNet
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Slackware ได้ติดตั้ง Apache Web Server มาให้แล้ว จึงเพียงแต่ config ค่าที่ต้องใช้งานเท่านั้น

httpd.conf

แก้ไขไฟล์ /etc/httpd/httpd.conf ดังนี้

 • กำหนดให้เซิร์ฟเวอร์เรียกไฟล์ index.php ก่อนเรียก index.html

เดิม (บรรทัดที่ 231)

DirectoryIndex index.html

แก้เป็น

DirectoryIndex index.php index.html
 • เปิดการใช้งาน virtual host

เดิม (บรรทัดที่ 453)

#Include /etc/httpd/extra/httpd-vhosts.conf

แก้เป็น

Include /etc/httpd/extra/httpd-vhosts.conf
 • เรียกใช้ PHP

เดิม (บรรทัดที่ 478)

#Include /etc/httpd/mod_php.conf

แก้เป็น

Include /etc/httpd/mod_php.conf

virtual host

แก้ไขไฟล์ /etc/httpd/extra/httpd-vhosts.conf ดังนี้

NameVirtualHost *:80

<Directory "/www/phpMyAdmin">
  Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
  AllowOverride AuthConfig
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory>

<VirtualHost *:80>
  ServerName diskserv.localnet
  DocumentRoot /www/diskserv/app/webroot
  Alias /phpMyAdmin /www/phpMyAdmin

  <Directory "/www/diskserv/app">
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
  </Directory>

  <Directory "/www/diskserv/app/webroot">
    RewriteEngine On
    RewriteBase /
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteRule ^(.*)$ index.php?url=$1 [QSA,L]
  
    <Files sitemap.xml>
      RewriteEngine Off
    </Files>
  </Directory> 
</VirtualHost>

php.ini

แก้ไขไฟล์ /etc/httpd/php.ini ดังนี้

เดิม (บรรทัดที่ 1034)

;date.timezone =

แก้เป็น

date.timezone = Asia/Bangkok

เมื่อแก้ไขไฟล์ต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ก็สั่งให้ httpd เริ่มทำงานใหม่ ดังนี้

/etc/rc.d/rc.httpd restart

โดยจะมีคำเตือนว่า ยังไม่มีไดเรกทอรี /www/diskserv/app/webroot เพราะไดเรกทอรีนี้จะสร้างในขั้นตอนต่อๆ ไป


View/Edit Diskless Server
ภาพรวม หลักการทำงาน - Hardware - Software
ติดตั้ง Server ติดตั้ง Slackware64 13.37 บูต - แบ่งพาร์ทิชั่น - เตรียมฮาร์ดดิสก์ - ติดตั้งแพ็กเกจ - ติดตั้ง Lilo - กำหนดค่าเน็ตเวิร์ก - กำหนดรหัสผ่าน - Slackware64 14.0
ปรับแต่ง Slackware Linux การใช้งานเบื้องต้น - คอมไพล์ Kernel - สร้างไดเรกทอรี - ปรับแต่ง Filesystem - ปรับแต่งแพ็กเกจ - เพิ่มการเรียก dhcpd
ปรับแต่ง Network กำหนดชื่อ Device - ทำ Network Bonding - กำหนดค่า Network
RAID สร้างพาร์ทิชั่น - สร้าง RAID - ไม่ใช้ RAID
กำหนดค่า Service NTPD - NAMED - TFTPD
โปรแกรม iSCSI Enterprise Target - iPXE
โปรแกรมจัดการระบบ Apache - MySQL - PhpMyAdmin - CakePHP - Disk Serve Manager (อัปเกรด)
ติดตั้ง Client ติดตั้ง Windows XP - ติดตั้ง iSCSI - ปรับแต่ง Windows XP - คัดลอกดิสก์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ - Windows 7 64-bit
การใช้งาน ภาพรวม นิยาม - ไฟล์ Config และ Script
การกำหนดค่า Config - Cluster - Alternative - Computer - ตัวอย่าง
การใช้งาน หน้าจอหลัก - Mode การใช้งาน - ปรับปรุง Image - สำรอง Image - ขยายขนาด Image - ใช้หลาย Server
โปรแกรมเสริม ปรับแต่งเครื่องลูกขณะบูต - ฟอร์แมตไดรฟ์เสริม
การแก้ไขปัญหา FAQ - ไฟล์กำหนดค่า - ไฟล์บันทึกการทำงาน - Secure Erase